Loading...
Chứng Nhận 4C
Chứng Nhận 4C

Mục tiêu chính là thúc đẩy quản lý bền vững trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào việc cải thiện liên tục các điều kiện xã hội, kinh tế và môi trường của chuỗi cung ứng cà phê.

Bộ Quy tắc 4C
Bộ Quy tắc 4C

27 nguyên tắc thuộc các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. Những nguyên tắc này dựa trên các thực hành quản lý tốt và thực hành nông nghiệp tốt cũng như dựa trên các công ước quốc tế và các hướng dẫn được công nhận trong ngành cà phê và;

Bản Tin 4C
Bản Tin 4C

27 nguyên tắc thuộc các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. Những nguyên tắc này dựa trên các thực hành quản lý tốt và thực hành nông nghiệp tốt cũng như dựa trên các công ước quốc tế và các hướng dẫn được công nhận trong ngành cà phê và;