Loading...
    Bộ Quy tắc 4C

    27 nguyên tắc thuộc các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. Những nguyên tắc này dựa trên các thực hành quản lý tốt và thực hành nông nghiệp tốt cũng như dựa trên các công ước quốc tế và các hướng dẫn được công nhận trong ngành cà phê và;