Loading...
Chứng Nhận VietGAP
Chứng Nhận VietGAP

VietGAP là các GAP do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi.là các GAP do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi.

Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý ISO
Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý ISO

Chứng nhận ISO chứng nhận rằng một hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, dịch vụ hoặc quy trình tài liệu có tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng. ISO ( Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ) là một tổ chức quốc tế độc lập, phi chính phủ, phát triển các tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống.

Chứng Nhận UTZ
Chứng Nhận UTZ

UTZ là một chương trình và nhãn hiệu cho canh tác bền vững trên toàn thế giới.

Chứng Nhận 4C
Chứng Nhận 4C

Mục tiêu chính là thúc đẩy quản lý bền vững trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào việc cải thiện liên tục các điều kiện xã hội, kinh tế và môi trường của chuỗi cung ứng cà phê.