Loading...

  Văn Bản Pháp Luật

  # Tên Tài Liệu/ Văn Bản Link tải về
  1.        Luật Tiêu chuẩn – Quy chuẩn Kỹ thuật, số 68/2006/QH11. Tải về tại đây
  2.        Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13. Tải về tại đây
  3.        Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa, số 05/2007/QH12. Tải về tại đây
  4.        Luật An toàn thực phẩm, số 55/2010/QH12. Tải về tại đây
  5.        Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Tải về tại đây
  6.        Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Tải về tại đây
  7.        Nghị định 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ Tải về tại đây
  8.        Thông tư 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tải về tại đây
  9.        Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tải về tại đây
  10.   Thông tư 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Tải về tại đây
  11.   Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Tải về tại đây
  12.   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sinh hoạt.  Tải về tại đây
  13.  

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BYT về Chất lượng nước sinh hoạt.

  Tải về tại đây
  14.   Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01–28:2010/BNNPTNT về Chè – quy trình lấy mẫu phân tích chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tải về tại đây
  15.   Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2008/BTNMT về Giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. Tải về tại đây
  16.   Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về Giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. Tải về tại đây

   

   
  • Chia sẻ qua viber bài: Văn Bản Pháp Luật

  Tin tức Liên quan